MIFO-undersökningar

Vi erbjuder historiska inventeringar och miljötekniska markundersökningar i fält där vi tar prover och dokumenterar mark, vatten eller anläggningar i syfte att upptäcka eventuella föroreningar. Vi utför dessa åtgärder i enlighet med Naturvårdsverkets MIFO-systematik. Givetvis utför vi även miljötekniska undersökningar i andra sammanhang, som t.ex. vid upprättande av statusrapport, fastighetsförvärv eller inför planerad exploatering.

Föroreningar i mark och grundvatten från pågående eller nedlagda verksamheter är en miljöskuld som kan behöva åtgärdas. Kännedom om föroreningar gör att man kan bedöma och påverka potentiella kostnader.

För att bedöma om ett område är förorenat, behöver vi veta så mycket som möjligt om områdets historia. Vilka verksamheter har bedrivits där och vilka ämnen har hanterats? Informationen hjälper oss också att utforma eventuella provtagningar på rätt sätt. Undersökningarna anpassas alltid efter behov och frågeställning.

Under senare tid har kraven på upprättande av statusrapport för verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet IED, inneburit flera spännande miljötekniska markundersökningar för upprättande av just statusrapport. Läs mer nedan.

Lite kort om statusrapporter

Den som bedriver, eller ansöker om att bedriva, en industriutsläppsverksamhet ska upprätta en statusrapport som redovisar:

  • Förekommande föroreningar i mark och grundvatten inom verksamhetsområdet.
  • Hur verksamhetsområdet utnyttjas vid tillfället för upprättandet av statusrapporten.
  • En historisk redogörelse för hur området tidigare har använts.
  • Mark- och grundvattenmätningar som ska redogöra förhållandena i området.

Utöver framtagande av en statusrapport omfattas verksamheten även av periodiska kontroller. Dessa kontroller ska utföras regelbundet för både mark (vart tionde år) och för grundvatten (vart femte år).

Hur en statusrapport ska utformas och vad den i detalj ska innehålla framgår inte av lagstiftningen, varpå visst tolkningsutrymme medges. Däremot har Naturvårdsverket under 2013 publicerat ett utkast till vägledningsmaterial, vilket få anses vara starkt styrande.