Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för alla, även för mindre och medelstora företag. Inte minst har FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, gett ny energi till hållbarhetsområdet. Genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna visar ni att ni strävar efter ett långsiktigt hållbart företagande som har ett existensberättigande även i framtiden.

Vi på DGE Mark och Miljö ger råd och fungerar som bollplank. Vi tar er igenom djungeln av begrepp, ger energi och hjälper er att tillämpa dem praktiskt i er verksamhet. Oavsett om det gäller CSR, livscykelanalys, hållbarhetsredovisning, tillämpning av FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, cirkulär ekonomi eller något annat spännande. Och oavsett om hållbarhetsarbetet initierats av lagkrav, kundkrav eller egen ambition. Fokus är hela tiden på ökad lönsamhet genom smartare resursanvändning och ett förbättrat varumärke. Vägen dit går bland annat via ansvarsfull affärsutveckling, användning av resurser och produktionsmetoder, men också genom konsumenternas förtroende för varumärket.

Allt fler konsumenter uppger i undersökningar att de inte köper varor eller tjänster från företag de inte litar på. Ett minskat förtroende hos konsumenterna får direkt konsekvenser för affärerna. Därför är det viktigt för alla företag både att göra rätt och att kommunicera det med sina kunder.

För många företag – även mindre och medelstora – krävs idag ett skifte i kommunikationen med omgivningen och i det traditionella arbetssättet med kvalitets- och miljöfrågor. Policydokument får aldrig vara dåligt underbyggda och bör ta ett helhetsgrepp över hållbarhetsområdet. Företagsledningen bör också i verklig handling visa att de menar allvar med sina utfästelser om socialt ansvar.

Hållbarhetsfrågorna ska integreras i verksamhetens affär och hanteras konsekvent hela vägen från policy till mål & handlingsplaner och vidare till dokumenterade rutiner vid behov samt till regelbunden revision och uppföljning av arbetet. Arbetet bör utmynna i en hållbarhetsredovisning som på ett tydligt och enkelt sätt berättar om företagets hållbarhetsstatus.

DGE är er partner under hela arbetet, från ett första inspirationsseminarium om hållbarhet till utgivningen av den första hållbarhetsrapporten.