Byggmaterialvärdering/ Miljöinventering

Vi inventerar och undersöker byggnadsmaterial eller inomhusluft samt bedömer risker och föreslår åtgärder i lokaler.

Vissa verksamheter kan förorena golv, väggar, tak eller underliggande mark, vilket kan medföra hälsorisker och luktproblem för människor som ska vistas i byggnaden. Byggnadsmaterial och ytskikt som innehåller exempelvis asbest eller PCB kan dessutom orsaka problem i byggnader. Vi inventerar och föreslår åtgärder.